Rol van de ouders

De ouders van de bewoners van het initiatief willen nadrukkelijk een rol spelen bij het tot stand komen van dit project. Enkelen van hen zijn gestart met dit initiatief vanuit een gezamenlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Die betrokkenheid en verantwoordelijkheid willen we in de toekomst vasthouden. Via de stichting organiseren we betrokkenheid en inspraak bij bijvoorbeeld de opzet en inrichting van de woonvoorziening, bij het werven van zorgpersoneel en bij de financiering van het project. Tegelijkertijd verwachten we van betrokken ouders dat zij zich op enigerlei wijze inzetten voor het initiatief onder meer via deelname in verschillende commissies die in de loop van de tijd zijn ingesteld:

  • Bouwcommissie: deze richt zich op de vormgeving, realisatie en instandhouding van de fysieke woon- en zorgomgeving
  • Sponsorcommissie: deze richt zich op het verwerven van subsidies, fondsen en donaties/giften
  • Activiteitencommissie: deze richt zich op het organiseren van activiteiten om een groepsidentiteit te creëren en goede relaties tussen de bewoners te bevorderen
  • ICT/social media-commissie: deze richt zich op de (externe) communicatie via de website en social media
  • Inrichtingscommissie: deze richt zich op inrichting en vormgeving van de gemeenschappelijke ruimtes

De rol van de ouder bij de dagelijkse gang van zaken krijgt vorm in de wisselwerking tussen bewoner en zorgteam met op de achtergrond de ouder. Hoe beter de band tussen de bewoner en het zorgteam hoe verder de ouder zich zal kunnen terug trekken en de zorg kan loslaten. De goede band en een veilige woonomgeving zijn van wezenlijk belang voor de ouder in het proces van loslaten .

Ouders zijn een wezenlijk onderdeel van het bestaande netwerk dat de bewoners gedurende hun hele leven hebben opgebouwd. De mate waarin deze betrokkenheid straks gaat veranderen zal per individu verschillen en wordt in samenspraak met de zorgaanbieder in het ondersteuningsplan vastgelegd. Het kopen van kleding of andere grotere aankopen vindt plaats in overleg met ouders/verzorgers.

De ouders/verzorgers hebben een sleutel van het woonproject en kunnen te allen tijde binnenkomen, tenzij anders is overeengekomen in het ondersteuningsplan. Dit geldt voor het appartement van hun eigen zoon/dochter. Voor de gemeenschappelijke ruimtes geldt dat men zich altijd moet melden bij het zorgteam.